آگوست 8, 2020

رای پرونده پرداخت بهاء زمین

رای پرونده پرداخت بهاء زمین دادنامه تاريخ رسيدگي:11/10/87   كلاسه پرونده: 000 شماره دادنامه00 مرجع رسيدگي: شعبه 27 ديوان عدالت اداري شاكي:آقاي گ و خانم د با […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه خسارت تأخیردادرسی

رای پرونده مطالبه خسارت تأخیردادرسی دادنامه پرونده كلاسه 000 شعبه 124 داداگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران تصميم نهايي شماره 000 تاريخ دادنامه: 31/5/1394 […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه وجه

رای پرونده مطالبه وجه دادنامه پرونده كلاسه 000 شعبه 50 دادگاه تجديدنظر استان تهران دادنامه شماره 00 تجديدنظرخواه: آقاي ج  با وكالت آقاي ح تجديدنظر خوانده: […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده پرداخت بهاء ملک

رای پرونده پرداخت بهاء ملک دادنامه پرونده كلاسه 000 شعبه بيست و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران دادنامه شماره تجديدنظر خواه: شهرداري قدس تجديدنظر خواندگان: 1.خانم […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه خسارت

رای پرونده مطالبه خسارت دادنامه پرونده كلاسه00 شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي شماره خواهان: آقاي گ با وكالت خانم […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه وجه

رای پرونده مطالبه وجه دادنامه خواهان: آقاي الف با وكالت خانم الهام آريان كيان خوانده: آقاي ج خواسته: مطالبه طلب گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده صدور پروانه ساخت

رای پرونده صدور پروانه ساخت دادنامه تاريخ:11/11/84                کلاسه پرونده :               شماره دادنامه: مرجع رسيدگي: شعبه 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تجديدنظر خواه: اداره کل حقوقي شهرداري […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه خسارت دادرسی

رای پرونده مطالبه خسارت دادرسی دادنامه پرونده كلاسه 000 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوق مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي شماره000 خواهان: آقاي ن با […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده تنظیم سند ملک

رای پرونده تنظیم سند ملک دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران تصميم نهايي شماره 000 خواه: آقاي ص با وکالت آقاي محمد […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه اجرت المثل اموال

رای پرونده مطالبه اجرت المثل اموال دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 27 دادگاه عمومي قضايي شهيد مدني تهران دادنامه 000 خواهان ها: 1- آقاي م 2- […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده دستور فروش ملک مشاع

رای پرونده دستور فروش ملک مشاع دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 28 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران تصميم نهايي شماره 000 خواهان: آقاي […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده تنظیم سند رسمی ملک و اخذ پایان کار

رای پرونده تنظیم سند رسمی ملک و اخذ پایان کار دادنامه پرونده هاي كلاسه 000 و 111 و 222 شعبه 103 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده ابطال رأی داور

رای پرونده ابطال رأی داور دادنامه پرونده كلاسه 000 شعبه 147 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد محلاتي تهران تصميم نهايي شماره0 خواهان: شركت س با […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده اعسار هزینه دادرسی در مرحله واخواهی

رای پرونده اعسار هزینه دادرسی در مرحله واخواهی پرونده کلاسه … شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ……….. 1. […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده اعسار از پرداخت مهریه

رای پرونده اعسار از پرداخت مهریه دادنامه پرونده کلاسه000 شعبه 276 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 (ونک) تهران تصميم نهايي شماره 000 خواهان: آقاي ذ […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده اعسار از هزینه دادرسی در مرحله واخواهی

رای پرونده اعسار از هزینه دادرسی در مرحله واخواهی پرونده کلاسه 000 شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي شماره 000 […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه خسارت تأخیرتادیه و دادرسی

رای پرونده مطالبه خسارت تأخیرتادیه و دادرسی دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 50 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران تصميم نهايي شماره 000 خواهان: […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده تجدیدنظرخواهی خواسته

رای پرونده تجدیدنظرخواهی خواسته دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 52 دادگاه تجديدنظر استان تهران تصميم نهايي شماره000 تجديدنظرخواه: خانم الف تجديدنظر خواندگان : آقايان 1- م […]
آگوست 8, 2020

مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تادیه

مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تادیه دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران تصميم نهايي […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده رأی وحدت رویه شماره 474 دیوان عالی کشور

رای پرونده رأی وحدت رویه شماره 474 دیوان عالی کشور رأي وحدت رويه شماره 474- 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اينکه يکي از […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه خسارت دادرسی

رای پرونده مطالبه خسارت دادرسی دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 14   دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره : خواهان : […]
آگوست 8, 2020

تجدیدنظر خواسته نسبت به دادنامه صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران

تجدیدنظر خواسته نسبت به دادنامه صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده اتهام متهمین

رای پرونده اتهام متهمین دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 1003 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران (1003 جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره متهمین: 1. خانم […]
آگوست 8, 2020

تجدیدنظر خواسته نسبت به دادنامه صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران

تجدیدنظر خواسته نسبت به دادنامه صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه پرونده کلاسه ….  شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه خسارت دادرسی واعتراض به عملیات اجرایی

رای پرونده مطالبه خسارت دادرسی واعتراض به عملیات اجرایی دادنامه پرونده کلاسه :  … شعبه 14   دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران تصمیم […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده صدور چک بلامحل

رای پرونده صدور چک بلامحل دادنامه بنام خداوند متعال تاریخ رسیدگی: 28/12/90 شاکی: آقای ب با وکالت خانم الهام آریان کیان ساکن تهران- ستارخان- ضلع غربی […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه طلب

رای پرونده مطالبه طلب دادنامه خواهان: آقای الف با وکالت خانم الهام آریان کیان به نشانی ستارخان ضلع غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 4 خوانده: […]
آگوست 8, 2020

اعتراض ثالث دادنامه شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران

اعتراض ثالث دادنامه شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره …. خواه: آقای ص با […]
آگوست 8, 2020

الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت دادرسی، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار

الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت دادرسی، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار دادنامه پرونده های کلاسه 000 و 000 و 000 شعبه […]
آگوست 8, 2020

مطالبه اجرت المثل،تأمین خواسته، واخواهی، مطالبه خسارت دادرسی

مطالبه اجرت المثل،تأمین خواسته، واخواهی، مطالبه خسارت دادرسی دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره 000 […]
آگوست 8, 2020

بررسی اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی

بررسی اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 28 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران تصميم نهايي شماره000 […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده ابطال رأی داور (غیرمالی)

رای پرونده ابطال رأی داور (غیرمالی) دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران تصمیم نهایی شماره 000 خواهان: شرکت […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده اتهام رابطه نامشروع غیرزنا

رای پرونده اتهام رابطه نامشروع غیرزنا دادنامه تاريخ رسيدگي: 000 پرونده: 000 شماره دادنامه: اکي: 1- م.م  2- الف.الف با وکالت خانم الهام آريان کيان متهمين: […]
آگوست 8, 2020

رای پرونده مطالبه وجه چک

رای پرونده مطالبه وجه چک دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان اسلامشهر دادنامه شماره 000 خواهان : آقاي ح.ب با وکالت […]
آگوست 8, 2020

پرونده اعلام ختم دادرسی و صدور رأی دادگاه

پرونده اعلام ختم دادرسی و صدور رأی دادگاه تجدیدنظرخواه: آقای الف.م تجدیدنظر خوانده: شرکت 000 تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 000 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران […]
آگوست 8, 2020

پرونده استرداد سند(مالي)،مطالبه خسارت تأخير تاديه

پرونده استرداد سند(مالي)،مطالبه خسارت تأخير تاديه دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 221 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران تصميم نهايي شماره 000 خواهان: آقاي […]
آگوست 8, 2020

پرونده اعلام ختم دادرسی و صدور رأی دادگاه

پرونده اعلام ختم دادرسی و صدور رأی دادگاه دادنامه تاریخ رسیدگی: 000 کلاسه پرونده 000 مرجع رسیدگی شعبه 1092 دادگاه کیفری 2 تهران شاکی: معاون محترم […]
آگوست 8, 2020

پرونده کیفری در شکایت توهین و فحاشی 

پرونده کیفری در شکایت توهین و فحاشی دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره000 تجدیدنظر خواه: آقای ف.د تجدیدنظرخواه: آقای الف.الف […]
آگوست 8, 2020

پرونده تغییر نام از محمدعلی به بهنام

پرونده تغییر نام از محمدعلی به بهنام دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره 000 خواهان : آقای محمد علی . […]
آگوست 8, 2020

پرونده مطالبه وجه چک

پرونده مطالبه وجه چک دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان اسلامشهر دادنامه شماره 000 خواهان: آقای و. ب با وکالت خانم الهام […]
آگوست 8, 2020

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی دادنامه تاریخ: 000                      کلاسه پرونده: 000                 شماره دادنامه: 000 مرجع رسیدگی: شعبه 6 دیوان عدالت اداری شاکی: آقای الف.الف […]
آگوست 8, 2020

پرونده ملکی شکایت از شهرداری

پرونده ملکی شکایت از شهرداری وکیل ملکی  جهت شکایت از شهرداری دادنامه تاریخ:000    کلاسه پرونده:000   شماره دادنامه:000 ثبت کل 000 مرجع رسیدگی: شعبه 6 تجدیدنظر دیوان […]
آگوست 8, 2020

پرونده تقاضای کان لم یکن شدن

پرونده تقاضای کان لم یکن شدن شاکی : آقای ک.ص با وکالت خانم الهام آریان کیان طرف شکایت: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خواسته: تقاضای کان […]
آگوست 8, 2020

پرونده نفقه و اجرت المثل

نفقه و اجرت المثل باتوجه به محتویات پرونده درخصوص اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم ن.ج با وکالت آقای ذ. ص به طرفیت فرجام خوانده شوهرش […]
آگوست 8, 2020

پرونده تغییر نام

تغییرنام دادنامه شعبه 87 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران تصميم نهايي شماره000 خواهان: خانم اطمه . الف فرزند ع با وکالت خانم الهام آريان […]
آگوست 8, 2020

پرونده اعاده دادرسی

پرونده اعاده دادرسی دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 64 دادگاه تجديد نظر استان تهران تصميم نهايي شماره 000 خواهان اعاده دادرسي: آقاي م.ج با وکالت آقاي […]
آگوست 8, 2020

وکیل شرب خمر

وکیل شرب خمر گردشکار: به تاریخ ….. در وقت فوق العاده جلسه شعبه 1089 دادگاه کیفری 2 تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده […]
آگوست 8, 2020

شرب خمر

شرب خمر مرجع رسیدگی شعبه 1092 دادگاه کیفری 2 تهران شاکی : معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 21 تهران متهمین: 1 ) س . […]
آگوست 8, 2020

بهترین وکیل جهت مطالبه چک

بهترین وکیل جهت مطالبه چک خواسته مطالبه وجه چک خواهان آقای س ح ب با وکالت الهام آریان کیان خوانده آقای س م س خواسته مطالبه […]
آگوست 8, 2020

شکایت از شهرداری ها، اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 77 قانون

شکایت از شهرداری ها، اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 77 قانون شاکی 1- م ب 2- ح ب 3- م ق 4- م ع با […]
آگوست 8, 2020

خواسته صدور حکم طلاق به درخواست زوج

خواسته صدور حکم طلاق به درخواست زوج خواسته صدور حکم طلاق به درخواست زوج خواهان آقای ن ت با وکالت خانم الهام آریان کیان خوانده خانم […]
آگوست 8, 2020

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع دستور فروش ملک مشاع 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- دستور فروش ملک مشاع خواهان آقای ف م با وکالت خانم الهام آریان […]

تماس با ما

×