جولای 31, 2020

شکوائیه درخصوص لواط

شکوائیه درخصوص لواط شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع : عمل شنیع لواط دلایل: ریاست […]
جولای 31, 2020

شکوائیه درخصوص لواط درحد تفخیذ

شکوائیه درخصوص لواط درحد تفخیذ شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: عمل شنیع لواط درحد […]
جولای 31, 2020

شکوائیه درخصوص قذف

شکوائیه درخصوص قذف شاکی : مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: قذف دلایل: ریاست محترم دادسرای […]
جولای 31, 2020

شکوائیه درخصوص قتل عمدی

شکوائیه درخصوص قتل عمدی شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: قتل عمد دلایل: ریاست محترم […]
جولای 31, 2020

شکوائیه درخصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

شکوائیه درخصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص شرب خمر

شکوائيه درخصوص شرب خمر شاکي: مشخصات کامل شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: شرب خمر دلايل: رياست محترم […]
جولای 31, 2020

شکوائیه درخصوص ساخت و فروش سکه تقلبی

شکوائیه درخصوص ساخت و فروش سکه تقلبی شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: ساخت و […]
جولای 31, 2020

شکوائیه درخصوص زنای به عنف

شکوائیه درخصوص زنای به عنف شاکی : مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: زنای به عنف […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص توهين به حضرت امام

شکوائيه درخصوص توهين به حضرت امام شاکي: مشخصات کامل شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: توهين به حضرت […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص توهين به مقدسات اسلام

شکوائيه درخصوص توهين به مقدسات اسلام شاکي: مشخصات کامل شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: توهين به مقدسات […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص جعل اسکناس و استفاده از آن

شکوائيه درخصوص جعل اسکناس و استفاده از آن شاکي: مشخصات کامل شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: جعل […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص جعل امضای رئيس قوه قضائيه

شکوائيه درخصوص جعل امضای رئيس قوه قضائيه شاکي: مشخصات کامل شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: جعل امضاي […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص جعل مدارک فارغ التحصيلی و استفاده از آن

شکوائيه درخصوص جعل مدارک فارغ التحصيلی و استفاده از آن شاکي : مشخصات کامل شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص بازداشت غيرقانونی

شکوائيه درخصوص بازداشت غيرقانونی شاکي: مشخصات کامل شاکي و  اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: بازداشت غيرقانوني دلايل: رياست محترم […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص انتقال و فروش اموال تاريخی و فرهنگی

شکوائيه درخصوص انتقال و فروش اموال تاريخی و فرهنگی شاکي: مشخصات کامل شاکي و  اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص حفاری جهت بدست آوردن آثار تاريخی

شکوائيه درخصوص حفاری جهت بدست آوردن آثار تاريخی شاکي: مشخصات کامل شاکي و  اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: حفاري […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص سرقت آثار فرهنگی

شکوائيه درخصوص سرقت آثار فرهنگی شاکي: مشخصات کامل شاکي و  اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع : سرقت آثار فرهنگي […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص تخريب آثار فرهنگی

شکوائيه درخصوص تخريب آثار فرهنگی شاکي: مشخصات کامل شاکي و  اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: تخريب آثار فرهنگي دلايل: […]
جولای 31, 2020

شکوائيه درخصوص غصب عنوان

شکوائيه درخصوص غصب عنوان شاکي: مشخصات کامل شاکي و  اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: غصب عنوان دلايل: رياست محترم […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص مخفي کردن متهم

شکوائيه درخصوص مخفي کردن متهم شاکي: مشخصات کامل شاکي و  اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: مخفي کردن متهم فراري […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص شکستن پلمپ

شکوائيه درخصوص شکستن پلمپ شاکي: مشخصات کامل شاکي و  اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: شکستن پلمپ دلايل: رياست محترم […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص صدور تصديق نامه خلاف واقع

شکوائيه درخصوص صدور تصديق نامه خلاف واقع شاکي: مشخصات کامل شاکي و  اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: صدور تصديق […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول

شکوائيه درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول شاکي: مشخصات کامل شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: جعل […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص جعل کارت نظام وظيفه

شکوائيه درخصوص جعل کارت نظام وظيفه شاکي: مشخصات کامل شاکي و  اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: جعل کارت نظام […]
جولای 30, 2020

شکوائیه درخصوص آزار و اذیت بدنی جهت اخذ اقرار

شکوائیه درخصوص آزار و اذیت بدنی جهت اخذ اقرار شاکی: مشخصات شاکی و اقامتگاه  او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: آزار […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص ورود به منزل بدون اجازه از مقام قضائی

شکوائيه درخصوص ورود به منزل بدون اجازه از مقام قضائی شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص استراق سمع

شکوائيه درخصوص استراق سمع شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: استراق سمع دلايل: رياست محترم دادسراي […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص مفتوح نمودن مراسلات

شکوائيه درخصوص مفتوح نمودن مراسلات شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  مفتوح نمودن مراسلات دلايل: رياست […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص دستگیری و بازداشت غیرقانونی

شکوائيه درخصوص دستگیری و بازداشت غیرقانونی شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  دستگیری و بازداشت غیرقانونی […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص اخذ رشوه توسط کارشناس

شکوائيه درخصوص اخذ رشوه توسط کارشناس شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه  او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  اخذ رشوه دلايل: رياست […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص اخذ رشوه توسط داور

شکوائيه درخصوص اخذ رشوه توسط داور شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  اخذ رشوه توسط داور […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص اخذ ربا

شکوائيه درخصوص اخذ ربا شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  اخذ ربا دلايل: رياست محترم دادسراي […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص تمرد نسبت به مأمورین دولت

شکوائيه درخصوص تمرد نسبت به مأمورین دولت شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  تمرد نسبت به […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص توهین و فحاشی

شکوائيه درخصوص توهین و فحاشی شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  توهین و فحاشی دلايل: رياست […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص توهین و فحاشی نسبت به مأمورین دولت

شکوائيه درخصوص توهین و فحاشی نسبت به مأمورین دولت شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  توهین […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو

شکوائيه درخصوص ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  ایراد ضرب […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص قدرت نمايی با چاقو

شکوائيه درخصوص قدرت نمايی با چاقو شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  قدرت نمايي با چاقو […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص ایجاد هیاهو و جنجال و اخلال در نظم

شکوائيه درخصوص ایجاد هیاهو و جنجال و اخلال در نظم شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص مزاحمت برای زنان در معابر

شکوائيه درخصوص مزاحمت برای زنان در معابر شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  ایجاد مزاحمت برای […]
جولای 30, 2020

شکوائيه درخصوص آدم ربایی

شکوائيه درخصوص آدم ربایی شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع:  آدم ربایی دلايل: رياست محترم دادسراي […]
جولای 30, 2020
شکوائيه درخصوص ایراد ضرب منجر به سقط جنین

شکوائيه درخصوص ایراد ضرب منجر به سقط جنین

شکوائيه درخصوص ایراد ضرب منجر به سقط جنین شاکي: مشخصات شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: ایراد ضرب […]
جولای 30, 2020
شکوائیه درخصوص مزاحمت تلفنی

شکوائیه درخصوص مزاحمت تلفنی

شکوائیه درخصوص مزاحمت تلفنی شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنهما: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: مزاحمت تلفنی دلایل: ریاست محترم […]
جولای 30, 2020
شکوائیه درخصوص فریب در ازدواج

شکوائیه درخصوص فریب در ازدواج

شکوائیه درخصوص فریب در ازدواج شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: فریب در ازدواج دلایل: […]
جولای 30, 2020
شکوائیه درخصوص عقد کردن زن شوهردار

شکوائیه درخصوص عقد کردن زن شوهردار

شکوائیه درخصوص عقد کردن زن شوهردار شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنهما: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: عقد کردن زن […]
جولای 30, 2020
شکوائیه درخصوص عدم استرداد طفل

شکوائیه درخصوص عدم استرداد طفل

شکوائیه درخصوص عدم استرداد طفل شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنهما: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: عدم استرداد طفل دلایل: […]
جولای 30, 2020
شکوائیه درخصوص شهادت کذب

شکوائیه درخصوص شهادت کذب

شکوائیه درخصوص شهادت کذب شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: شهادت کذب دلایل: ریاست محترم […]
جولای 30, 2020
شکوائیه درخصوص سوگند دروغ

شکوائیه درخصوص سوگند دروغ

شکوائیه درخصوص سوگند دروغ شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: سوگند دروغ دلایل: ریاست محترم […]
جولای 30, 2020
سقط جنین برای زن و پزشک

شکوائیه درخصوص سقط جنین برای زن و پزشک

شکوائیه درخصوص سقط جنین برای زن و پزشک شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنهما: مشخصات کامل مشتکی عنهما و اقامتگاه او موضوع: سقط […]
جولای 30, 2020
شکوائیه درخصوص سقط جنین با دارو

شکوائیه درخصوص سقط جنین با دارو

شکوائیه درخصوص سقط جنین با دارو شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع: سقط جنین به […]
جولای 30, 2020
شکوائيه درخصوص ترک نفقه

شکوائيه درخصوص ترک نفقه

شکوائيه درخصوص ترک نفقه شاکي: مشخصات کامل شاکي و اقامتگاه او مشتکي عنه: مشخصات کامل مشتکي عنه و اقامتگاه او موضوع: ترک نفقه دلايل: رياست محترم […]
جولای 30, 2020
شکوائیه درخصوص ازدواج دائم بدون ثبت آن

شکوائیه درخصوص ازدواج دائم بدون ثبت آن

شکوائیه درخصوص ازدواج دائم بدون ثبت آن شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع:  ازدواج دائم […]
جولای 30, 2020
شکوائیه درخصوص تهدید به قتل

شکوائیه درخصوص تهدید به قتل

شکوائیه درخصوص تهدید به قتل شاکی: مشخصات کامل شاکی و اقامتگاه او مشتکی عنه: مشخصات کامل مشتکی عنه و اقامتگاه او موضوع:  تهدید به قتل دلایل: […]

تماس با ما

×