آگوست 8, 2020

الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت دادرسی، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار

الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت دادرسی، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار دادنامه پرونده های کلاسه 000 و 000 و 000 شعبه […]
آگوست 8, 2020

مطالبه اجرت المثل،تأمین خواسته، واخواهی، مطالبه خسارت دادرسی

مطالبه اجرت المثل،تأمین خواسته، واخواهی، مطالبه خسارت دادرسی دادنامه پرونده کلاسه 000 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره 000 […]

تماس با ما

×