آگوست 8, 2020

پرونده اعلام ختم دادرسی و صدور رأی دادگاه

پرونده اعلام ختم دادرسی و صدور رأی دادگاه تجدیدنظرخواه: آقای الف.م تجدیدنظر خوانده: شرکت 000 تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 000 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران […]
آگوست 8, 2020

پرونده اعلام ختم دادرسی و صدور رأی دادگاه

پرونده اعلام ختم دادرسی و صدور رأی دادگاه دادنامه تاریخ رسیدگی: 000 کلاسه پرونده 000 مرجع رسیدگی شعبه 1092 دادگاه کیفری 2 تهران شاکی: معاون محترم […]

تماس با ما

×