آگوست 8, 2020

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی دادنامه تاریخ: 000                      کلاسه پرونده: 000                 شماره دادنامه: 000 مرجع رسیدگی: شعبه 6 دیوان عدالت اداری شاکی: آقای الف.الف […]

تماس با ما

×